Kyber v ČR znovu

Po dvou letech od posledního pokusu vyšel nový návrh zákona o vojenském zpravodajství a ochraně kyberprostoru. Vybíráme: Vyžaduje-li to veřejný zájem na zajišťování obrany státu, lze na základě vyhodnocení jevů nasvědčujících o existenci útoku nebo hrozby ohrožující důležité zájmy státu v kybernetickém prostoru a v souvislosti s opatřeními přijatými k odstranění útoku nebo hrozby nebo omezení jejich důsledků připustit v nezbytně nutném rozsahu také zásahy do základních práv a svobod fyzických osob, je-li to nezbytné ke splnění povinností Vojenského zpravodajství při provádění činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu a nelze-li splnění těchto povinností dosáhnout jiným způsobem, a to v rozsahu přiměřeném síle útoku nebo hrozby, které mají být odvráceny nebo jejichž důsledky mají být omezeny, a po dobu nezbytně nutnou. Na druhou stranu už tam nemají povolené aktivní útoky, ba právě naopak: Rozhraní pro připojení nástroje detekce musí být technicky uzpůsobeno tak, že neumožňuje předávat obsah detekovaných jevů provozu veřejné komunikační sítě ani komunikaci nástroje detekce s veřejnou komunikační sítí v opačném směru.

Komentáře

Dobrá zpráva nebo ne?

Dle té tvojí citace to zní jako celkem dobrá zpráva – „v nezbytně nutném rozsahu“, „nelze-li splnění těchto povinností dosáhnout jiným způsobem“ atd. Ale potíž je v tom, že když tě stát poškodí, tak jsou ti tyhle celkem gumové podmínky k ničemu a je třeba čekat na výsledek soudu, což se může táhnout roky…