Důvodová zpráva k návrhu zákona o boji s terorismem

Čerstvý teroristický útok v americké Bostonu ukázal, že teroristické hrozby jsou navzdory intenzivnímu boji stále velmi reálné a je nutno jim čelit s maximální razancí. Přestože již bylo v této oblasti vykonáno mnoho a například nový trestní zákoník umožnil účinnější trestání teroristů a jejich podporovatelů, ukazuje se, že to stále nestačí a že je nutno udělat více. Návrh zákona boji s terorismem si klade za cíl posílit ochranu obyvatelstva proti teroristickým útokům a umožnit rychlou a účinnou reakci proti bezprostředním teroristickým hrozbám.

Nově zaváděným institutem je „stav hrozby teroristických útoků“. Jedná se o proaktivní opatření, které umožňuje předejít reálně hrozícím útokům tím, že se posílí pravomoci bezpečnostních složek a současně se omezí některé rizikové faktory, jako jsou shromáždění lidí nebo možnost získat některé chemikálie.

Stav hrozby teroristických útoků vyhlašuje a odvolává vláda. Předpokládá se, že tak bude činit hlavně na návrh Bezpečnostní rady státu, obecně ale může vycházet i například z pouhého doporučení zpravodajských služeb. Aby bylo vyhlášení stavu účinné, zavádí se povinnost sdělovacích prostředků o něm neprodleně informovat veřejnost.

Navrhovaný zákon zavádí také sankce za porušení jednotlivých ustanovení. Novelizace trestního zákoníku pak promítá zákon i do trestní roviny, a to formou rozšíření skutkové podstaty zločinu teroristického útoku.

K § 1: Jedná se o deklaratorní vymezení působnosti zákona.

K § 2: Definice základních pojmů obdobně k definici v trestním zákoníku, na který je v případě pojmu „teroristického útoku“ odkazováno.

K § 3: Úprava způsobu vyhlašování a odvolávání stavu hrozby teroristických útoků. Předpokládá se, že stav bude obvykle trvat nejméně několik dnů, proto je žádoucí zveřejnit jeho vyhlášení i v tisku.

K § 4: Ustanovení o účincích, které má vyhlášení stavu hrozby teroristických útoků. Úprava sleduje tyto cíle:
- možnost hladkého ověřování totožnosti osob,
- možnost hladké kontroly osob, vozidel a zavazadel, zda se u nich (v nich) nenacházejí výbušniny nebo jiné nebezpečné předměty,
- možnost zajištění věcí, které by buď mohly sloužit ke spáchání teroristického útoku nebo které mohou pomoci objasnit již spáchaný útok,
- zákazem shromažďování omezit situace, kdy může být útokem ohrožen velký počet lidí najednou,
- omezit dostupnost některých nebezpečných chemických látek a směsí za současného zachování dostupnosti pro fungování ekonomiky, a
- poskytnout vládě další nástroje, kterými může dále snížit hrozbu teroristických útoků nebo minimalizovat jejich následky, pokud by byly spáchány.

Úprava výslovně zmiňuje kromě Policie ČR také obecní policie, které se mohou významně podílet na přímém boji proti terorismu, a také Vojenskou policii a vojáky působící v rámci činností Policie ČR (v mimořádných situacích se mohou vojáci Armády ČR podílet na činnostech policie).

V případě omezení dostupnosti chemických látek lze zvážit alternativní úpravu, která by ze zákazu vyloučila prodej extrémně hořlavých paliv (motorové benziny) přímo do nádrží vozidel.

K § 5: Toto ustanovení má velkou důležitost a svým způsobem předznamenává evropské nařízení o omezení dostupnosti některých chemických látek (tzv. prekurzorů výbušnin) obecné veřejnosti. Součástí nařízení bude i hlášení podezřelých nákupů některých látek. Návrh protiteroristického zákona jde ještě o něco dál a ukládá výrobcům a prodejcům hlásit všechny podezřelé aktivity - včetně těch, které nevedou k nákupu; navíc se vztahuje na všechny látky a směsi, nejen na specificky vyjmenované.

K § 6: Zejména v případě amatérštějších teroristických útoků hraje velkou roli snadná dostupnost informací o výrobě výbušnin a výbušných zařízení. Také otevřená či skrytá podpora teroristických útoků a terorismu jako takového může mít za následek, že se stále další lidé podílejí na přípravě teroristických útoků. V neposlední řadě lze za škodlivé považovat již i pouhé zpochybňování či zlehčování terorismu, útoků a hrozeb; mnohdy je právě tato aktivita důvodem, proč nelze učinit dostatečně účinná opatření v boji proti terorismu. Autoři návrhu tedy považují za nezbytné omezit šíření takových informací, které spadají do zmíněných kategorií a které představují ve své podstatě podporu terorismu a teroristických útoků.

K § 7: Ustanovení definuje přestupky v návaznosti na jednotlivé povinnosti uložené tímto zákonem. Sankce jsou stanoveny tak, aby byly dostatečně účinné a současně umožňovaly stanovení proporcionálně k nebezpečnosti jednání pachatele.

Jako orgán projednávájící přestupky je určen úřad obce s rozšířenou působností. Tyto úřady mají dostatečné kapacity k projednávání přestupků podle tohoto zákona, u nichž se nepředpokládá nijak významná četnost.

K § 8: Obdobně k přestupkům jsou definovány i správní delikty. Jejich projednáváním je opět pověřen úřad ORP.

K § 9: Změna skutkové podstaty trestného činu teroristického útoku (§ 311) je nezbytná k tomu, aby mohly být trestány zločiny významně narušující či ohrožující účinnost stavu hrozby teroristických útoků. Potrestán tak bude ten, kdo by bránil uplatňování účinků stavu, ale stejně tak i pachatel bránící jiným podobným opatřením. Vyhlášený stav také zpřísňuje trestnost spáchaného zločinu, obdobně ke stavu ohrožení státu nebo k válečnému stavu.

K § 10: Je žádoucí, aby zákon vstoupil v účinnost co nejdříve.

Rizika nepřijetí:
Řada států již přijala podobná opatření, která jim umožňují účinně bojovat s terorismem a s hrozbami, které vyvolává. Nebude-li tento návrh v legislativním procesu přijat, nebude moci Česká republika účinně čelit stále se stupňujícím teroristickým hrozbám, které se již projevily zcela konkrétními útoky v řadě světových měst, včetně zemí EU, byť Česká republiky zatím zůstala ušetřena.

Dopady na veřejné rozpočty:
Lze očekávat jen nevýznamné zvýšení nákladů na agendu přestupků a správních deliktů na úřadech obcí s rozšířenou působností.

Dopady na ekonomické subjekty:
Určité málo významné náklady lze očekávat v souvislosti s hlášení podezřelých aktivit u výrobců a prodejců chemických látek a směsí.

Zhodnocení ústavnosti návrhu:
Návrh je konformní s Ústavou České republiky.

Zhodnocení variant řešení:

1) Nulová varianta
Zůstane v účinnosti současná právní úprava, která neposkytuje možnost účinné reakce na teroristické hrozby. V případě, že se na Českou republiku zaměří některé mezinárodní teroristické organizace, např. al-Káida, případně rozvine činnost nějaká vnitrostátní organizace, budou chybět účinné prostředky pro ochranu obyvatelstva.

2) Přijetí návrhu
Návrh tak, jak byl zpracován, poskytuje racionální kompromis mezi účinností boje proti terorismu a osobními svobodami obyvatelstva. Bez určitého omezení osobních práv nelze účinně bojovat proti terorismu, protože v případech bezprostřední hrozby nemohou být bezpečnostní složky zdržovány nadbytečnými administrativními úkony a jejich činnost se musí soustředit na maximální ochranu proti teroristickým útokům. Podobně například určité omezení práva shromažďovacího má zde důležitý význam pro eliminaci ohrožení lidí, kteří by se shromáždění účastnili, a současně snižuje i motivaci útočníků, kterým se výrazně omezuje možnost snadno postihnout velký počet lidí najednou.

Komentáře

To je fikce, nebo se skutečně

To je fikce, nebo se skutečně někde něco takového vyskytlo?

Je to fikce. Naštěstí. Zatím

Je to fikce. Naštěstí. Zatím :-)

Licence

Ahoj, zajímalo by mě, pod jakou licencí jsou tyto dva texty. Mohu je přetisknout ve Sbírce zákonů?

Je to úřední dílo :-D

Je to úřední dílo :-D

Buď mi něco uniká, nebo...

Buď mi něco uniká, nebo... proč je sakra tenhle smyšlený pamflet mezi články?

A proč ne? ;-)

A proč ne? ;-)

To mi připomíná nedávnou

To mi připomíná nedávnou diskuzi na lŽivě.cz. Ať si vydávají články dle vlastní libovůle, ale ať se pak nediví, že jsou označováni jako bulvár.

Článek zde a článek v

Článek zde a článek v libovolném magazínu jsou dvě naprosto odlišné věci. Tento server má v principu za cíl provokovat k diskusi, psát o vážných tématech odlehčeně až absurdně, pochybovat o "svatých" dogmatech atd. Takto to jeho provozovatelé (k nimž nepatřím, jen sem porůznu píšu různé věci) nastavili a tak to prostě je. Pokud by to chtěli mít jinak, dávno by proti aktuálnímu stavu zakročili.

Jinak trochu mi to připomíná někdejší emotivní reakci asistenta europoslankyně Zuzany Roithové kvůli jednomu mému blogpostu. Pan asistent to vnímal jako běžný článek a ne jako ryze osobní názor na věc, přestože tam bylo napsáno (a bylo to zřejmé i charakteru textu), že jde o blog.

...neboli další D-Fens,

...neboli další D-Fens, Zvědavec apod., příp. ekvivalentní circlejerk?

Doufal jsem ve web, který by šlo brát aspoň trošku seriózně. Nejde.