Zákon o boji proti terorismu

ZÁKON
ze dne 17. dubna 2013

o boji proti terorismu a o změně trestního zákoníku (protiteroristický zákon)

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon upravuje:
a) preventivní ochranu proti terorismu a teroristickým útokům,
b) opatření zaváděná po teroristických útocích a při hrozbě teroristických útoků.

§ 2

Vymezení některých pojmů:
a) „terorismem“ se rozumí cílená snaha poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,
b) „teroristickým útokem“ se rozumí čin naplňující skutkovou podstatu trestného činu teroristického útoku podle zvláštního zákona,
c) „hrozbou teroristických útoků“ se rozumí stav, kdy podle hodnověrných informací získaných vládou České republiky bezprostředně hrozí spáchání jednoho nebo více teroristických útoků.

§ 3

Stav hrozby teroristických útoků

(1) Vláda České republiky může při hrozbě teroristických útoků svým usnesením rozhodnout o vyhlášení stavu hrozby teroristických útoků, a to zejména na návrh Bezpečnostní rady státu. Stejným způsobem Vláda České republiky stav hrozby teroristických útoků odvolává.
(2) Stav hrozby teroristických útoků je vyhlášen okamžikem zveřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích a je ukončen okamžikem jeho odvolání.
(3) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání jsou povinni zveřejnit vyhlášení stavu hrozby teroristických útoků bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 minut od okamžiku, kdy se o jeho vyhlášení dozvědí.
(4) Vydavatelé periodického tisku jsou povinni zveřejnit vyhlášení stavu hrozby teroristických útoků v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po okamžiku, kdy se o jeho vyhlášení dozvědí.
(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se týkají též odvolání stavu hrozby teroristických útoků.

§ 4

Účinky stavu hrozby teroristických útoků

Stav hrozby teroristických útoků má vždy tyto účinky:
(1) Každý je povinen na vyzvání prokázat totožnost policistovi, strážníku obecní policie, příslušníku Vojenské policie, jakož i vojáku plnícímu úkoly v rámci činnosti Policie České republiky, a to i bez udání důvodu.
(2) Každý je povinen se na vyzvání policisty, strážníka obecní policie, příslušníka Vojenské policie, jakož i vojáka plnícího úkoly v rámci činnosti Policie České republiky, podrobit osobní prohlídce a umožnit prohlídku vozidla, jehož je řidičem či provozovatelem a prohlídku zavazadla, a to i bez udání důvodu.
(3) Každý je povinen na vyzvání odevzdat policistovi, strážníku obecní policie, příslušníku Vojenské policie, jakož i vojáku plnícímu úkoly v rámci činnosti Policie České republiky, věc, která by mohla sloužit k provedení teroristického útoku nebo k objasnění již provedeného teroristického útoku.
(4) Jsou zakázána jakákoli shromáždění osob.
(5) Je zakázán prodej chemických látek a směsí klasifikovaných jako extrémně hořlavé, výbušné nebo oxidující fyzickým osobám, pokud nejde o nákup v rámci jejich podnikatelské činnosti.
(6) Vláda České republiky může na nezbytně nutnou dobu stanovovat opatření, kterými omezí pohyb osob, šíření informací, výrobu a prodej některých výrobků nebo poskytování některých služeb.

§ 5

Výrobci a prodejci chemických látek a směsí jsou povinni hlásit Policii České republiky jakýkoli prodej, objednávku, obchodní průzkum či jakoukoli jinou aktivitu, které by mohly svědčit o přípravě na teroristický útok.

§ 6

Zakazuje se zpřístupňovat veřejnosti jakékoli informace, které by mohly vést ke vzniku hrozby teroristických útoků nebo které popírají, zlehčují či zpochybňují terorismus, teroristické útoky nebo hrozby teroristických útoků.

§ 7

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) se nepodrobí kontrole totožnosti podle § 4, odst. 1,
b) se nepodrobí osobní prohlídce podle § 4, odst. 2,
c) neumožní kontrolu vozidla nebo zavazadla podle § 4, odst. 2,
d) neodevzdá věc podle § 4, odst. 3,
e) se účastní zakázaného shromáždění podle § 4, odst. 4,
f) svolává nebo jinak organizuje zakázané shromáždění podle § 4, odst. 4,
g) poruší omezení stanovená Vládou České republiky podle § 4, odst. 6, nebo
h) poruší zákaz stanovený § 6.
(2) Za přestupek podle odst. 1, písm. a), b), c), d), e) nebo g) se uloží pokuta ve výši od 1 000 Kč do 100 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odst. 1, písm. f) nebo h) se uloží pokuta ve výši od 10 000 Kč do 1 000 000 Kč.
(4) Přestupek projednává úřad obce s rozšířenou působností v místě, kde byl spáchán.
(5) Vybrané pokuty jsou příjmem orgánu, který je uložil.

§ 8

Správní delikty

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:
a) neumožní kontrolu vozidla nebo zavazadla podle § 4, odst. 2,
b) neodevzdá věc podle § 4, odst. 3,
c) svolává nebo jinak organizuje zakázané shromáždění podle § 4, odst. 4, nebo
d) poruší zákaz prodeje podle § 4, odst. 5,
e) poruší omezení stanovená Vládou České republiky podle § 4, odst. 6, nebo
f) poruší zákaz stanovený § 6.
(2) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se jako provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání nebo jako vydavatel periodického tisku dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnosti uložené § 3, odst. 2 až 5.
(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo prodejce chemických látek a směsí dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uloženou § 5.
(4) Za správní delikt podle odst. 1, písm. a), b) nebo e) se uloží pokuta ve výši od 10 000 Kč do 1 000 000 Kč.
(5) Za správní delikt podle odst. 1, písm. c), d) nebo f) se uloží pokuta ve výši od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč.
(6) Za správní delikt podle odst. 2 nebo odst. 3 se uloží pokuta ve výši od 100 000 Kč do 10 000 000 Kč.
(7) Správní delikt projednává úřad obce s rozšířenou působností v místě, kde byl spáchán.
(8) Vybrané pokuty jsou příjmem orgánu, který je uložil.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(10) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(11) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

§ 9

Změna trestního zákoníku

Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) se mění tak, že:
(1) V § 311, odst. 1 se za písm. g) přidává:
h) závažným způsobem brání uplatňování účinků stavu hrozby teroristických útoků nebo jiných opatření určených k ochraně proti teroristickému útoku.
(2) V § 311, odst. 3 se za písm. h) přidává:
i) spáchá-li takový čin za stavu hrozby teroristických útoků.

§ 10

Účinnost

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

(Fikce? Zatím ano. Ale v budoucnu ... kdo ví?)

Komentáře

Zakazuje se zpřístupňovat

Zakazuje se zpřístupňovat veřejnosti jakékoli informace, které by mohly vést ke vzniku hrozby teroristických útoků...

Nešlo by to vyložit jako zákaz chemie, fyziky, biologie, atd. na školách?

Tohle je samozřejmě typický

Tohle je samozřejmě typický "gumák" vyložitelný jako cokoliv, co se zrovna hodí ;-)

Tohle fakt neni dobry napad.

Tohle fakt neni dobry napad. Jeste to nekdo copypastne do sbirky zakonu :/

Myslím, že mají někde

Myslím, že mají někde připravené ještě mnohem horší návrhy. A nebudou je schvalovat jako celek (byť by se to v atmosféře těsně po nějakém teroristickém útoku mohlo úspěšně podařit), nýbrž po částech zasouvat do jiných zákonů (salámová metoda), takže to snáze projde. Například Haškův návrh na velmi radikální ořezání zákona o svobodném přístupu k informacím narazil hned na začátku, protože to bylo příliš okaté.

Ale…

Jedna věc se ale u nás stát nemůže… a to, že by jakýkoliv zákon byl podobně stručný a jasný. Zase by to bylo 40 stránek s 80 různými výklady.

Ten zákon je tak stručný

Ten zákon je tak stručný proto, že jsem ho sepsal z voleje asi během čtvrt hodiny (a mnohé fráze jsem přitom zkopíroval z existujících zákonů, abych je nemusel vymýšlet - např. definici terorismu nebo ty kecy okolo správního deliktu). Je jasné, že skutečný zákon by bylo mnohem delší, složitější, plný všelijakých výjimek a přechodných opatření.

Blbý je § 6, zbytek je o

Blbý je § 6, zbytek je o hodně mírnější verze nouzového stavu ;)